Gegevensbescherming — Data Protection

VZW Schaakkring Brasschaat hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is VZW Schaakkring Brasschaat, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer 0894.545.777, hierna “SK Brasschaat”.

1.2. SK Brasschaat zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

1.3. SK Brasschaat garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of - opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.

2. De persoonsgegevens die worden verwerkt

2.1. SK Brasschaat verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens: - Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, betaling lidgelden

2.2. SK Brasschaat verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

2.3. Daarnaast verzamelt SK Brasschaat persoonsgegevens om de goede werking van de club, de website, … te garanderen. SK Brasschaat maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:

  • Cookies: klik hier voor de cookiepolicy.
  • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens;
  • Informatie m.b.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;
  • Local storage informatie.

3. Bron van de persoonsgegevens

SK Brasschaat verwerkt enkel persoonsgegevens die zij van jou verkrijgt.

4. Doeleinden voor gegevensverwerking

4.1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden: - Clubwerking, organisatie van interne en externe tornooien,…

4.2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk

  • KBSB
  • Andere clubleden
  • FIDE
  • Liga Antwerpen
  • Vlaamse Schaakfederatie

5. Rechtsgrond voor de verwerking

5.1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond: De toestemming die je voor deze verwerking geeft door uw lidmaatschap bij SK Brasschaat.

6. Bewaartermijn

6.1. SK Brasschaat zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

7. Jouw rechten als betrokkene Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar webmaster@brasschaak.be. SK Brasschaat zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

7.1. Je hebt steeds het recht je toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.2. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer SK Brasschaat zich baseert op gerechtvaardigde belangen. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. SK Brasschaat zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.3. Je hebt het recht om van SK Brasschaat uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. SK Brasschaat zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. SK Brasschaat zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

7.4. Je hebt het recht om van SK Brasschaat onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.

7.5. Je hebt het recht van SK Brasschaat zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. In bepaalde gevallen is SK Brasschaat verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen, wat zij dan ook zal doen. Wanneer SK Brasschaat de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je SK Brasschaat hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. In enkele gevallen kan SK Brasschaat bepaalde persoonsgegevens niet wissen. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

7.6. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer SK Brasschaat de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die SK Brasschaat aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

7.7. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan SK Brasschaat hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

7.8. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 13-Jan-2019

Copyright © 2014, Luc Pattyn